zavřit

 

Ein Beitrag von www.unbekannter-bergbau.de

Erstellt Oktober 2011, letzte Aktualisierung Juli 2015.
  


 

Horní Blatná – Bergstadt Platten

Horní Blatná je staré hornické město ležící na území České republiky u hranic se Spolkovou republikou Německo. Původní název byl pouze Blatná (Platten). Po roce 1918 došlo k přejmenování na Horní Blatnou (Bergstadt Platten). Přízvisko „Horní“ je v tomto případě chápáno ve významu hornické město Blatná. Nikoli jako město položené v horách či na kopci, jak je mnohdy nesprávně chápáno. (pozn. překladatele)

Město se rozkládá na úpatí Blatenského vrchu, který se svou nadmořskou výškou přesahující 1000 m.n.m. je jedním z nejvyšších vrcholů Krušnohorského hřebene. Město bylo založeno v relativně plochém údolí, na úpatí Blatenského vrchu, a proto bylo pojmenováno jako „Platte“ tzn. rovina. Český výraz „Blatná“ má poněkud odlišný význam. Blata jsou dnes chápána jako rovinatá podmáčená území a zřejmě je tento výraz převzat ze či do staré němčiny, neboť podobnost slov „blata“ a „platten“ určitě není náhodná. (pozn. překladatele)

Vznik této staré hornické aglomerace je těsně spjat s těžby cínu v okolí.
  


Platten (tschechisch Horni Blatna) liegt etwa 10 km westlich des Grenzübergangs Oberwiesenthal - Bozi Dar auf dem Erzgebirgskamm.
 

První zmínky o dobývání cínu v okolí se datují již do roku 1380. Tehdy se ovšem jednalo pouze o povrchové rýžování cínu prováděné pouze v letních měsících. Samotné založení města Horní Blatné se uskutečnilo zhruba o 150 let později a to zejména za přispění saského hornického lidu. V té době docházelo v mnoha revírech saské části Krušných hor k úpadku těžby, a proto byly vítaným novým zdrojem obživy nově otevírané doly v Království Českém. K lepšímu porozumění celé problematiky se ji v následujících řádcích pokusíme přiblížit.

Území, které měli pod svou správou pánové z Tetova (Tettau) sídlící v saském Schwarzenbergu, cca 30 km severně od Horní Blatné (pozn. překladatele), zahrnovalo rovněž území mezi Horní Blatnou a Božím Darem. Toto zalesněné a neúrodné území nemělo až do objevu bohatých ložisek nerostných surovin žádný praktický význam. Kdo zná morfologii zdejšího terénu, tomu je záhy zřejmé, že hranici mezi Saskem a Českem (Böhmen), tvořilo tehdy rozvodí mezi Černou a Červenou Bystřicí. Laicky řečeno, na kterou stranu tekl potok, toho bylo území. (pozn. překladatele).

První opravdu velké nálezy nerostných surovin z této oblasti jsou datovány do roku 1520. Jednalo se o stříbrné ložisko u Božího Daru. K upevnění vůdčí pozice panovnické rodiny „Ernestinů“, pod jejichž dominium náleželo rovněž Schwarzenberské panství, bylo nejjistějším prostředkem založení městské aglomerace. I z tohoto důvodu přikročil roku 1532 saský kurfiřt Johann Friedrich I. k vydání dekretu o založení prvního horního města v této oblasti. Jako nejvýznamnější ložisko se v té době projevil Blatenský vrch, se svými velmi bohatými cínovými žílami. Volba proto padla na dnešní Horní Blatnou. Blatná byla v té době rovněž chápána jako mocenská protiváha právě založenému „Oberwiesenthalu“, který byl založen nepřátelskou větví saského vládnoucího rodu („Albertiny“) a jehož vliv se velmi intenzivně prosazoval do oblasti dnešního Božího Daru. Protože štoly ražené z Oberwiesenthalu byly téměř výhradně hnány směrem k Božímu Daru, bylo zde již v samém prvopočátku těžby založeno na budoucí problémy.

První horní řád obdržela Horní Blatná roku 1534 z rukou saského kurfiřta Johanna Friedricha I., de facto tím rovněž potvrzoval svou svrchovanost nad tímto územím. Kurfiřt Johann odkoupil o rok dříve toto území od bratrů Albrechta Christofa a Georga z Tettau (Tetova). Důvodem pro tak velký zájem o toto vysoko položené území byl, nález dalšího bohatého ložiska. Jednalo se o již dříve zmíněné stříbrné doly v okolí Božího Daru. Z důvodu, v té době probíhajícího, sporu mezi „Ernestiny“ a „Albertiny“,  (dvě hlavní panovnické linie v Sasku té doby pozn. překladatele), bylo nutno přesně stanovit průběh hranice a způsob odvádění desátků, a dalších poplatků mezi obě znesvářené větve rodu.

Do dalších dějin tohoto území se zásadním způsobem projevil průběh a výsledky Šmalklandské války. (Jednalo se o první střetnutí nově nastupující lutheránské šlechty s šlechtou katolickou pozn. překladatele.) Všechny, předtím obtížně sjednané dohody, přišli v niveč. Schwarzenbergské panství se stalo válečnou kořistí vítězných stran, a to na straně jedné knížete Mořice Saského a na straně druhé habsburského krále Ferdinanda, toho času vládce v Čechách. Na základě tzv. Pražské dohody z 14. října 1546 bylo panství rozděleno mezi výše uvedené strany. To mělo samozřejmě následky rovněž pro okolí Horní Blatné a Božího Daru. Mezi oběma panovnickými rody však došlo záhy k rozdílu v chápání významu této smlouvy. Spory vyvrcholily vyhlášením horního řádu císařem Ferdinandem kterýžto počin přímo deklaroval svrchovanou pravomoc císaře na dané území mezi Horní Blatnou, Hřebečnou a Božím Darem.

K definitivnímu urovnání sporu a uzavření dlouhodobě udržitelné dohody došlo až po smrti kurfiřta Mořice, roku 1553. Tato dohoda sjednotila hranici mezi daňovými okrsky s hranicemi panství. V důsledku této dohody připadly definitivně města Boží Dar a Horní Blatná pod Českou korunu. Na vytyčení nové hranice se podílelo mnoho význačných kartografů své doby, jako například Johann Humelius či Georg Oeder. Touto dohodou byl změněn rovněž odvod daní a příjmů z hornické činnosti. Zajímavé je, že polovina z odváděných výnosů byla stále odváděna do Saska. V souvislosti s tímto dělením však bylo rovněž dojednáno, že polovinu z potřebných výdajů na úřednictvo, faráře a vdovy ponese rovněž saská strana. Propůjčování důlních koncesí pak bylo ponecháno dosavadní praxi.  

Tato dohoda však měla pouze krátké trvání. Po několika letech se hluboké rozpory mezi výkladem povinností obou stran promítly v prakticky nefunkční správní aparát na sledovaném území. České horní právo bylo pro saské úředníky nepřehledné a vedlo k dalšímu prohlubování rozporů. Když pak roku 1575 zavedlo Sasko daň na příjem z těžby cínové rudy, odpověděla na to česká strana vypověděním dosavadní dohody o společně spravovaných důlních podnicích.

Další dějinnou událostí, která zanechala v historii našich zemí hlubokou ránu je třicetiletá válka. Jejím výsledkem byly na území koruny České nejen epidemie smrtících nemocí, ale rovněž čistka obyvatelstva na základě náboženského vyznání. Důsledkem byl odchod nepoddajných protestantských obyvatel do sousedního Saska  a tím pádem, citelný úbytek počtu obyvatelstva. S poklesem počtu obyvatelstva, klesala kupní síla těch, kteří zůstali, což mělo za následek odchod obchodníků do jiných obchodních center. Kdysi lukrativní dobývání cínu se stalo ztrátovou činností a výtěžky z něj již nemohli pokrýt údržbu technických zařízení spojených původně s dobýváním nerostných surovin. Příkladem může být Blatenský příkop. Na saské straně bylo tak například roku 1654 založeno  exulanty město Johanngeorgenstadt na hoře Fastenberg. Většina obyvatel pocházela původně z Horní Blatné.  

Pro Sasko stejně jako pro království České bylo hornictví v okolí Horní Blatné a Božího Daru  v této době již pouze věcí podružného významu. Periodicky se opakovali pokusy o navázání hlubších hospodářských kontaktů mezi oběma stranami. Tyto rozhovory však stále znovu ztroskotávali na neochotě jedné ze stran ke kompromisu. Celá problematika byla stále nepřehlednější a bez výhledu na východisko. Poslední kolo rozhovorů o znovunavázání užších hospodářských kontaktů se uskutečnilo roku 1829. Bohužel ani tento pokus nebyl dotáhnut do konce. Teprve nástup průmyslové revoluce a zavedení moderního zákonodárství odstranilo nepřehlednou změť zákonů a nařízení, které měli svůj původ někdy až v dobách Šmalklandské války. Obě strany se vzdali všech nároků, právních formulací a zvykových práv, které do té doby platily na území mezi Horní Blatnou a Božím Darem. S touto dohodou končilo několik století dlouhé období konfliktů v česko-saském pomezí, které negativně determinovalo vývoj celé oblasti.

 

Horní Blatná je stejně jako několik dalších hornických měst v Krušných horách (např. Marienberg, Měděnec) založena podle předem připraveného zastavovacího plánu. Projekt nově založené aglomerace byl zhotoven saským úředníkem Jáchymem Spanselem. Dle tohoto projektu byly na pravoúhlém náměstí situovány vedle měšťanských domů, také budova školy, radnice a horního úřadu. Kostel byl pak umístěn doprostřed náměstí. Hlavní dopravní cesty pak byly z náměstí vedeny na všechny světové strany a lemovány dalšími domy a přesně vytyčenými parcelami pro hornická obydlí. Centrální náměstí bylo v 16. století vždy zakládáno na co největší ploše, což mělo své velké výhody, pokud se nově založené město vyvinulo ve velkou aglomeraci s vysokým počtem obyvatel. Pokud se však očekávaný rozvoj nedostavil, jako třeba na Hoře sv. Kateřiny, zůstalo centrální náměstí obrovským prostorem pouze pro řadu domů na obvodu a několik málo obyvatel. S takto promyšleným, pravoúhlým (tzv. šachovnicovým) schématem městské zástavby bylo možno téměř bez problémů rozšiřovat rozlohu města.  

V prvních desetiletích po svém založení roku 1532, prošla Horní Blatná bouřlivým rozvojem. Roku 1535 bylo již v nejbližším okolí města v provozu 300 důlních provozů různé velikosti. Protože od samého založení měla Horní Blatná status města, z čehož pramenilo právo provozovat pravidelné trhy, stala se centrem i pro okolní hornická sídla  jako např. Háje (Zwittermühl) či Pernink(Bäringen). Doly na cín se ukázaly jako velmi vydatné, a proto si obec mohla dovolit přestavět původně dřevěný kostel na zděný. Tato překrásná pozdně renesanční památka vévodí dodnes náměstí Horní Blatné a je zasvěcena sv. Vavřincovi. Celé městské centrum s měšťanskými domy pocházejícími z velké části z druhé poloviny 18. století je dnes chráněno jako městská památková rezervace. A to právem.

Úpadek Horní Blatné se po skvělé druhé polovině 16. století naplno projevil s vypuknutím 30. leté války. Jako přímý důsledek těchto válečných událostí byla provedena násilná rekatolizace v jejímž důsledku muselo mnoho luteránských obyvatel odejít do sousedního Saska, kde byly přivítáni jako žádané a kvalifikované pracovní síly. Hornictví se již nikdy nevrátilo na svou počáteční úroveň. Místo toho se do této horské oblasti rozšířila typická krušnohorská manufakturní výroba. Začalo se provozovat paličkování, výroba hraček, rukavic, lžic a jiných drobných kovodělných výrobků. Pro místní obyvatele to byla příležitost jak si vydělat několik drobných pro svou potřebu.

Od začátku 20. století se jako další hospodářský faktor projevila zimní turistika, která díky relativně jisté sněhové pokrývce a zlepšujícímu se dopravnímu spojení lákala stále víc a víc turistů. Před vypuknutím 2.světové války žilo v Horní Blatné přes 2200 obyvatel. Po nuceném odchodu téměř všech původních, německy mluvících, obyvatel v roce 1946 se do Horní Blatné nastěhovalo zhruba 900 nových obyvatel mluvících převážně česky. Dnes je Horní Blatná malé, útulné a ospalé horské městečko, které výrazně trpí odchodem mladých obyvatel převážně do průmyslových center jako je Chomutov či Sokolov. Důvodem jsou těžké životní podmínky ve výšce přes 1000 metrů a téměř 100 % jistota, že v Horní Blatné neseženete žádnou práci.

 


Pohled od Vlčí jámy na Horní Blatnou.
 


Řady domů podél náměstí. Odtud se město rozrůstalo do všech stran.
 


Nákladně a citlivě restaurovaná budova vyniká vedle značně zchátralého objektu v sousedství.
 


Historicky restaurovaný vchod do objektu je doplněn o moderní dveře. Jiná země, jiný pohled na věc ...
 


Katolická minulost je v Horní Blatné všudypřítomná.
 


Náměstí v Horní Blatné slouží dnes především jako velké parkoviště, kterému dominuje kostel sv. Vavřince.
 
 


Kostel sv. Vavřince je úzce spjat se založením města a reprezentuje počáteční prudký vzestup Horní Blatné.
 


Pohled do kostelní lodi.
  


Většina vedlejších ulic má vesnický charakter.
 


Mnoho budov má svůj původ v 18. století. Masivní přízemí s hrázděnou nástavbou prvního patra a štíty pokrytými prkny nebo šindelem vytváří malebný kolorit zdejších budov.
 


Jedna z nejzachovalejších budov je tento měšťanský dům, který  v sobě skrývá malé ale pozoruhodné muzeum věnované dolování cínu.
  


Šindelová střecha, střešní vikýř a historizující hromosvod jsou hezkou ukázkou citlivé rekonstrukce.
 


Rovněž při výběru okem byl brán zřetel na památkovou ochranu a ne na tzv. tepelný koeficient….
 


Typický renesanční portál dveří byl zachován v celém rozsahu...
 


...Stejně jako domovní dveře.
 

 

 

 

Hornictví v okolí Horní Blatné

Dobývání cínu bylo v minulosti nejvýznamnějším zdrojem příjmů pro Horní Blatnou a její okolí. Jak již bylo dříve řečeno bylo zde okolo  roku 1535 v provozu téměř 300 dolů. Do tohoto počtu bylo jistě započítáno i mnoho cínových rýžovišť a dolů na primárních rudných žilách v okolí vlastního města Horní Blatná. Nejdůležitější z těchto dolů se nacházel nad městem, na svazích Blatenského vrchu a nejméně již od roku 1532 se jmenoval Wolfgangův důl, dnešní Vlčí jámy (Wolfgang = Vlčí žíla). V tomto prostoru se na několika paralerně probíhajících cínových žilách rozvinul jeden z největších hornoblatenských důlních provozů. Dobývací prostor byl na nižších patrech odvodňován Vavřincovou dědičnou štolou, která umožňovala dobývání do hloubek přes 100 metrů. Tato štola byla od roku 1749 přejmenována na Obecní štolu (Communstolln). Vedle výše jmenované Wolfgangovi jámy se na vyřizování rudních žil podíleli v ještě mnohem větší míře doly Konrád a Gabriel. Velkého významu dosáhly tyto doly kromě 16. století rovněž ve 2. polovině 18. století.

Zatímco dnes známé Vlčí jámy (Wolfspinge), vznikly probořením podzemních prostor vzniklých dobýváním cínovce, vznikla sousední Ledová jáma vydobytím rudní žíly až k povrchu. Název této dobývky má svůj původ ve skutečnosti, že se zde až do pozdních letních měsíců, a někdy i celý rok, drží sníh. Hluboký a úzký prostor zabraňuje proudění teplého vzduchu a  vytváří ideální podmínky pro udržení sněhové pokrývky. V minulosti byl sníh z pinky používán pro nejrůznější účely, mimo jiné rovněž pro lazaret po bitvě národů u Lipska, během Napoleonských válek.

Těžba cínu z greisenových ložisek nebyla v případě Horní Blatné realizovatelná bez použití vodní energie. Přívod vody ze vzdálenějších lokalit zajišťovaly vodní příkopy, protože vody z místního Blatenského potoka již od začátku provozu nepostačovaly pokrýt spotřebu místních dolů. Nejvýznamnějším dílem tohoto druhu byl v Horní Blatné tzv. Blatenský vodní příkop. Toto významné vodní dílo bylo postaveno mezi lety 1540 a 1554, a převádí vody z potoka Černá v  blízkosti Božího Daru přes Myslivny, Ryžovnu, Bludnou a okolo Blatenského vrchu až do Horní Blatné. Celková délka příkopu činí 13 km. Hlavním úkolem vody z kanálu byl pohon zařízení na úpravu cínové rudy a dále pohon vodotěžných strojů, které čerpaly vody z hlubokých pater místních dolů. Blatenský příkop se svou jedinečnou mírou dochovanosti a technické výjimečnosti řadí mezi stěžejní památky se kterými chce česká strana kandidovat na listinu světového dědictví UNESCO spolu se Saskem.

 

Dalším způsobem těžby cínu bylo rýžování. Tento způsob dobývání se hojně vyskytoval rovněž v okolí Horní Blatné. Zajímavé koncentrace cínu vznikají v sedimentech během dlouhé geologické doby, kdy na primární ložiska rud působí povětrnostní vlivy. Takto usazený cín se relativně lehce získával za předpokladu, že je v blízkosti vlastního ložiska dost vody k propírání cínových náplavů. Tento požadavek se stal skutečností po dokončení Blatenského příkopu. Prakticky ke všem úpravnickým činnostem v rámci zpracování cínu bylo potřeba použití vody.  Jak k pohonu zařízení, tak k propírání jednotlivých frakcí, vzniklých v rámci úpravy cínových rud.  

Základním principem rýžování je rozdílná hustota jednotlivých zpracovávaných frakcí. Voda proudící ve dřevěném korytu přehrazeném malými hrázkami sebou odnáší lehčí křemenné a jílové součásti podrcené a rozemleté horniny a těžší cínová ruda zůstává na dně korýtka usazená ze jednotlivými přepážkami. Již slavný Georg Agricola popsal tento postup ve své knize: „ Dvanáct knih o hornictví a hutnictví.“

Hornictví stříbra bylo vedle dobývání cínu druhým nejvýznamnějším impulsem, který dal podnět ke vzniku osídlení vrcholové části Krušných hor. Stříbrné rudy se přímo v Horní Blatné téměř nenacházely, v bližším okolí se však nalézalo několik menších revírů, které vedle stříbra dodávaly ve své době ještě kobaltové či bismutové rudy. Dalším kovem, který se v okolí Horní Blatné úspěšně dobýval bylo železo či mangan. Tyto doly ležely převážně v okolí zaniklé osady Bludná. Dnes ukazují na dřívější rozsah dolování pouze propadliny, haldy a vodní příkopy, které jsou často skryty v hustých lesních porostech. Dále je možnost navštívit malé museum v Horní Blatné, které se věnuje historii těžby cínu. Mnoho hornických památek je dnes spojeno naučnou stezkou s vysvětlujícími tabulemi, které dávají zvědavému poutníku možnost, lépe se seznámit s pohnutou a slavnou historií místního kraje.

 


Pohybuje-li se člověk po Blatenském vrchu, naráží stále znovu na Blatenský příkop. Na této fotografii je vidět konec jeho průběhu v místě, kde se vody rozváděly k jednotlivým úpravárenským zařízením.
 


Jméno  Vlčí jáma (Wolfgangpinge) získala propadlina po dolu Wolfgang, který byl na tomto místě v činnosti.
 


Tyto oblé klenby vznikly jako výsledek použití „sázení ohně“. Dobývací metody, při níž se za pomoci rozdělaného ohně rozvolnil tvrdý skalní blok.
 


Hra světla a stínu během dne poskytuje stále nové pohledy do prostoru vlastní pinky.
 


Večerní nálada zachycená na snímku před téměř 15 lety. Změny v pince jsou dobře viditelné.
 


  patrné je zejména silně zarostlé dno pinky. Před 15 lety zde byli k vidění pouze odumřelé stromy.
 


  Cínová žíla v bočním žulovém masivu.
 


  Dobývání cínu muselo být velmi pracné. Mocnost žil není příliš veliká, jak je vidět na fotografii.
 


  Ukázky cínového greisenu jsou stále tu a tam k nalezení.
 


  Malá a dosud přístupná část chodby ve skále, která vznikla za použití „sázení ohně“, se dobře rozezná podle černých stěn a vejčitého tvaru. Cínovou rudou impregnovaný skalní blok byl po vyhoření dřeva odsekáván železnými klíny.
 


Technologie sázení ohněm zanechává nezaměnitelné stopy.
 


  Pohled na jihozápadní konec Vlčí jámy.
 


Vstup do pinky je nebezpečný, a proto je zakázán. Strmé a zvětralé žulové stěny v sobě skrývají nebezpečí náhlého pádu. Toto nebezpečí je veliké a nedá se dopředu předvídat u žádného ze zvětralých bloků.
 


Také pohled z okraje pinky je impozantní.
 


Tato stezka vede do tzv. Ledové jámy. Dobývky na jedné z cínovcových žil. Na této žíle dobýval kdysi cínovou rudu důl Jiří (Georg).
 


Dieser Steig führt hinunter in die „Eispinge“.
 


Zumindest ein Stück weit kann man hinein. Manche Blöcke in den Stößen haben sich gelöst und werden nur noch vom Geländer gehalten...
  


Die „Eispinge“ wirkt hier eher wie eine alpine Klamm als eine Pinge ! Sie ist auch nicht durch den Zusammenbruch von Grubenbauen entstanden, sondern durch das Ausschrämen eines Zinngreisenganges. Es liegt hier  die Vermutung nahe, dass es sich auch um eine mit tertiären Sedimenten ausgefüllte Kluft gehandelt haben könnte, diese Art der Lagerstätten sind für Platten überliefert.
 

Diese "Brücke" ist offenbar ein beliebtes Fotomotiv und selbst bei Google Earth zu finden.
 

Was im Bild oben gerade angepeilt wird, ist dieses Scharkreuz zweier Zinnerzklüfte (Blick nach oben)....
 

...Blick nach unten.
 

Ledová jáma působí spíše jako alpská soutěska, než jako pinka. Tato prostora nevznikla zabořením vydobytých prostor, ale vydobytím jedné cínovcové žíly. Když máte štěstí můžete zde ještě uprostřed července vidět sníh. Ten se zde v některých letech udrží celý rok. Důvodem je velmi malá cirkulace vzduchu v uzavřeném a hlubokém prostoru.
 

Und noch ein Blick ganz nach unten auf die finstere Sohle dieser Pinge, wo man bis weit in den Sommer hinein noch Firn und Eisreste bestaunen kann. Das schauen wir uns bei Gelegenheit auch noch mal an !
 


 

Inzwischen haben wir noch einen zweiten Beitrag zu Horní Blatná: Der Plattner Graben nämlich ist uns - schon weil er sich ganz schön in die Länge zieht - einen eigenen Beitrag für unsere Rubrik "Wasserwege" wert.